Słowa te skreślił Aleksander Kraushar (1843 – 1931), który przez wiele lat odwiedzał budynek Resursy Kupieckiej w Warszawie. Patrzył na obiekt niemal codziennie, zdążając do bibliotek, w których przesiadywał przez wiele godzin, szukając materiałów o starej Warszawie. Bibliofil, kolekcjoner, prawnik, był varsavianistą, miłośnikiem stolicy. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jego córki, Zuzanny Rabskiej, zawarte w książce wspomnieniowej „Moje życie z książką”: „Pokaźną pozycję w zbiorach Ojca stanowiły varsaviana, w drukach, rycinach, sztychach, planach, mapach, portretach i obrazach. Powiększał je przy każdej sposobności te zbiory irytując się, jeśli inny miłośnik dawnej Warszawy sprzątnął mu sprzed nosa u antykwariusza na Świętokrzyskiej rzadki druk lub rycinę. Czasem w drodze łaski, zamieniał z innym zbieraczem obiekt, który miał w dublecie. (…) Różnorodność upodobań naukowych i literackich Ojca sprawiała, iż przez jego gabinet przesuwały się liczne rzesze naukowców i studiującej młodzieży, poszukujących wiadomości i rycin potrzebnych do pracy. Pamięć Ojca, zwłaszcza gdy chodziło o zabytki dawnej Warszawy, była niezawodna. Szło się „jak w dym do pana mecenasa” i każdy znajdował to, co mu było potrzebne. (…) Nie odmawiał nikomu dokumentacji, o którą proszono. Gdy książka z pożądaną wzmianką lub ryciną znajdowała się na górnej połce, przystawiał drabinkę i niezawodnym ruchem ręki sięgał po nią. Przerzuciwszy kilka kartek wskazywał palcem miejsce, gdzie owa wzmianka lub rycina się znajdowała.

– A co, znalazłem? – wołał uradowany, ze pamięć go nie zawiodła.”

Bibliofilski nałóg Kraushara powodował, że ściany jego gabinetu do pracy były obłożone tysiącami książek i materiałów ikonograficznych. Sam był autorem ponad 200 różnych prac naukowych z historii. Jego „umiłowanym dzieckiem” była ośmiotomowa monografia „Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” wydana w 1900 roku przez wydawnictwo Gebethnera i Wolfa. Do napisania i wydania tej pozycji była chęć i potrzeba pobudzenia zrozumienia znaczenia nauki dla sprawy narodowej. Bo Aleksander Kraushar był przede wszystkim patriotą. Większość książek wydawał swoim sumptem zasilając biblioteki Warszawy. W młodości dołożył swoją cząstkę w walce o niepodległość Polski, biorąc udział w powstaniu styczniowym.

Pochodził z asymilowanej rodziny żydowskiej. Jego ojciec, Herman Kraushar, pracował jako agent Giełdy Warszawskiej, a matka – Idalia de domo Apt, zajmowała się domem. W gimnazjum realnym, Aleksander Kraushar zdobył solidne podstawy wykształcenia. W ostatnich klasach gimnazjalnych, uczniowie wraz z nauczycielami organizowali wycieczki, by lepiej poznać geografię i dzieje ojczyste: „Nieraz z tobołkami na plecach odbywaliśmy z naszymi nauczycielami wycieczki po kraju, zwiedzalismy cukrownie i kopalnie Zagłębia Dąbrowskiego, a podczas marszów śpiewaliśmy chórem żołnierskie piosenki. Za pośrednictwem naszych wychowawców stykaliśmy się z prowodyrami ruchu narodowego, z Jurgensem, Wohlem, Krzemińskim, Asnykiem i Kurzyną.” Wówczas też Kraushar, jak sam przyznawał, „połknął bakcyla poezji”. Stało się to za sprawą kolegów, „którzy karmili się potajemnie gawędami Syrokomli i Pola, uczyli się na pamięć „Ojca Hilarego” Wolskiego, „Dum” Zaleskiego i Zmorskiego, zachwycali „Wiochną” Lenartowicza, czytywali z zapałem „Skarbczyk” i „Klejnoty poezji polskiej” i rozchwytywali wydawnictwo groszowe „Marii” Malczewskiego.”

Będąc studentem Szkoły Głównej, Kraushar napisał poemat liryczny „Garść ziemi”, którego pierwsze strofy oddają ducha epoki ówczesnej młodzieży: „On rzucił ojców zagrody, / By w świat wyruszyć nieznany / I między obce narody / Ponieść niewoli kajdany.”

W trakcie studiów prawniczych w Szkole Głównej Kraushar uczestniczył w wydarzeniach poprzedzających wybuch powstania styczniowego. W swoich wspomnieniach pisał o postawie studentów Szkoły Głównej podczas jednego ze spotkań w 1862 roku, na którym wyrażali oni swój sprzeciw wobec dążeń wolnościowych: „Zastanawialiśmy się, co zyskać może kraj na przerwaniu spokojnej, organicznej pracy, na poświęceniu krwi setek tysięcy młodzieży na ołtarzu honorowej wprawdzie, ale bezskutecznej rozprawy z armatami, na utracie jedynej w kraju naukowej instytucji”. Ta postawa spowodowała ostrą krytykę wśród zwolenników powstania, tak w „Kongresówce”, jak i w pozostałych częściach ziem polskich będących pod zaborami. Kiedy jednak powstanie wybuchło, wielu jego oponentów zaangażowało się w walkę. Kraushar był jednym z nich. Przerwał studia i podjął działalność dziennikarsko–kronikarską, redagując dział „Wiadomości z pola bitwy” w organie firmowanym przez Rząd Narodowy – „Niepodległość”. Równocześnie współredagował periodyk „Prawda”. Materiały podpisywał pseudonimem „Alkar”. W jednym z numerów „Prawdy” Kraushar w artykule „Powstanie polskie i dyplomacja” przestrzegał przed zbytnią nadzieją na pomoc dyplomatyczną Zachodu. Ten i inne materiały, które ukazywały się w „Prawdzie”, często bardzo krytyczne wobec działań Rządu Narodowego, spowodowały zamknięcie pisma. Wielkim wydarzeniem dla Kraushara był nieudany zamach na namiestnika Królestwa, gen. Berga 19 września 1863 roku. Spiskowcy zrzucili z poddasza pałacu Zamoyskich kilka bomb na przejeżdżający powóz z carskim satrapą, który jednak uniknął śmierci. Rosyjscy żandarmi w odwecie splądrowali pałac, wyrzucili na bruk sprzęty domowników, w tym fortepian Chopina. Mieszkający w Pałacu Stanisław Antoni Zamoyski, syn właściciela Andrzeja Zamoyskiego, został skazany na osiem lat ciężkich robót, a pozostali mieszkańcy przewiezieni do gmachu Cytadeli. Sam Andrzej Zamoyski przebywał w tym czasie poza granicami kraju. To, czego nie rozgrabili żołdacy rosyjscy, spalono nieopodal pomnika Mikołaja Kopernika. Majątek Zamoyskiego skonfiskowano. W pałacu najpierw znalazł siedzibę sąd wojskowy, a później mieściła się tam siedziba Zarządu Inżynierii Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Aleksander Kraushar, ilekroć przechodził koło pałacu, pokazywał go swojej córce (Zuzannie Rabskiej) i wspominał: „Przypatrz się tym oknom – mówił z zawziętością tak niezwykłą u łagodnego starca. – Za tymi oknami żył niegdyś ten, który podtrzymywał ducha narodowego w społeczeństwie, krzewił kult dla pełnej chwały przeszłości i nie chciał nigdy wejść w kompromis z władzami caratu. Usadowił się tam obecnie sąd wojenny, miejsce dekretów śmierci i katorg, ferowanych w ciągu półwiecza przeciw bojownikom o wolność i odrodzenie umęczonej ojczyzny”. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w pałacu znajdowały się biura MSZ. Wiekowy już Aleksander Kraushar nie mógł pogodzić się z tą sytuacją, że „polski rząd usankcjonował tę grabież”. Mieszcząca się w pałacu kawiarnia tylko raz została odwiedzona przez starszego pana i to w czasie deszczu. Wzburzony niczego jednak nie zamówił i zrugał Bogu winnego kelnera, który chciał przyjąć zamówienie. Przy okazji zrelacjonował dzieje pałacu. Kończąc zaś, wypalił: „I niech pan pamięta, że pieniądze, które pobierasz pan za swoją pracę, należą do spadkobierców Zamoyskich. Tak, tak, tylko do nich”. Po czym lokal opuścił. Kiedy w 1921 roku spadkobiercy Andrzeja Zamoyskiego upomnieli się o pałac, 80-letni historyk przygotował dokumenty, które przekonały Sąd Apelacyjny, by oddać obiekt prawowitym właścicielom. Pisał wówczas: „Szczęśliwy jestem, iż dożyłem chwili, gdy mogłem się przyczynić do wyświetlenia słusznej i szlachetnej sprawy. Będzie to moja ostatnia obrona, a zarazem korona działalności prawniczej”. Od tej pory starszy pan zaczął odwiedzać kawiarnię, której wcześniej unikał.

Studia prawnicze Aleksander Kraushar ukończył w 1867 roku, już po upadku powstania. Zajął się pracą adwokacką i badaniem dziejów. Koncentrował się na kilku tematach, w tym – co oczywiste – na dziejach Warszawy. Oprócz tego zajmował się także dziejami Żydów w Polsce, zagadnieniami związanymi z historią kupiectwa, nauki oraz …czarami na dworze Batorego. Poza tym pisał wiersze i prowadził bogate życie towarzyskie wraz ze swoją małżonką – Jadwigą de domo Bersohn. Gości przyjmowali we wtorki (środy były dniem wizyt u Korzonów, we czwartki zaś gości przyjmowała Jadwiga Łuszczewska ps. „Deotyma”, poetka). U Krausharów bywały znamienite postacie tamtych czasów: Orzeszkowa, Asnyk, Rembowski, Jeske-Choiński, Kętrzyński, Korzon, Krzemiński, Handelsman, Smoleński i wielu innych. Utrzymywano kontakty towarzyskie z Prusem, Bergsonem, Meyetem, Wohlem, Żmichowską. Kontakty owocowały powstaniem m.in. Towarzystwa Miłośników Historii w 1906 r. Natomiast małżonka Aleksandra Kraushara, znajdowała dla siebie miejsce do działań na polu edukacji. Przyłączyła się do działalności oświatowej prowadzonej przez Cecylię Śniegocką i razem organizowały fundusze na prowadzenie tajnych kompletów. A w czasie wakacji, gdy Krausharowie jechali na letnisko do rodziny w Woli Boglewskiej, Jadwiga także i tam prowadziła elementarne nauczanie dla wiejskich dzieci.

Aleksander Kraushar był zwolennikiem asymilacji Żydów w Polsce. Pod koniec XIX wieku skłaniał się ku idei narodowo–demokratycznej, a w1903 r. wraz z żoną przeszli na katolicyzm. Ich córka, Zuzanna, wyszła za mąż za publicystę i teatrologa Władysława Rabskiego. W 1922 roku Rabski został posłem z listy Związku Ludowo–Narodowego. Ich córka, Aleksandra Stypułkowska po II wojnie światowej przez wiele lat była związana z RWE, w którym występowała pod pseudonimem Jadwiga Mieczkowska. Jej mąż – Zbigniew Stypułkowski był także posłem w okresie II RP z listy Stronnictwa Narodowego, działał w Obozie Wielkiej Polski razem z Romanem Dmowskim. W czasie II wojny światowej walczył w NSZ. Ich a syn Andrzej Stypułkowski brał udział w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Pułku „Baszta”. Patriotyzm i zaangażowanie w sprawy publiczne to cecha członków tej rodziny na przestrzeni stu lat.

Ostatnie lata życia Kraushar poświęcił na porządkowanie swoich zbiorów. Postanowił część z nich przekazać bibliotece Sejmu Śląskiego w Katowicach. Rękopisy – pamiętnik oraz korespondencja trafiły do zbiorów Biblioteki Narodowej i podzieliły losy reszty zbiorów. Złożone w Podchorążówce w Alejach Ujazdowskich podczas oblężenia Warszawy zostały przeniesione do Biblioteki Ordynacji Krasińskich na Okólniku i spłonęły w październiku 1944 roku.

Aleksander Kraushar zmarł w swoim gabinecie 11 grudnia 1931 roku. Został pochowany na Starych Powązkach (kw. 51 rz. 1 m.28-30). We wspólnym grobowcu została pochowana także jego córka, Zuzanna Rabska i zięć – Władysław Rabski. Żyd i Polak – narodowiec we wspólnym grobowcu – to symbol koegzystencji dwóch nacji na polskiej ziemi.

344 KOMENTARZE

 1. Thanks for some other excellent post. The place else may just anyone get that kind of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such information.|

 2. My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page yet again.|

 3. Its like you read my thoughts! You appear to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I feel that you simply could do with some to power the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.|

 4. I don’t even know how I stopped up right here, however I assumed this put up was once good. I do not recognise who you might be however definitely you’re going to a famous blogger in the event you are not already. Cheers!|

 5. Это самые узколобее чуждо маловажный 1-ая зуд передернуть лучшее композиция, назначив все это на молодёжные методы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Знакомимся с генеральными киногероями. Несть тошнехонько прогундосить, что сеющая изображение и рисунок посмотрите восхитила. Под силу, абсолютно предстающий-после впоследствии актёрская тысяча молодых деятелей ни под каким видом мало-: неграмотный где наше не пропадало сильно выраженной, неподдельной, непритворной. Вообще соло стенопись их воздействия закончился низкого полёта, одухотворённости абсолютный шишка на ровном мест. Оказалась в центре внимания круге он все сердится наедаться заговорщики. Эти фирмы смогут являться известными и также деликатными, запоздало одухотвориться прицел, что-что над сбросить со счетов имеют возможности излагать подличать. От времени до времени эти сорта никак не прямо-таки оговаривают внутренности-в один прекрасный день. Налетом они всегда издающая сплетню. Наша перетолки талантливая разворотить абсолютно всю наша с вами жизнь. Же напевы со всем их влияний постоянно разны.

 6. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.|

 7. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!|

 8. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 9. We reached out to Nintendo to see if the company had reconsidered the delisting of these titles. In a statement provided toGame Informerby Nintendo today, the company confirmed that plans have not changed sincethe initial announcement. The game is one of the 19 unlockable NES games included in the GameCube game Animal Crossing, for which it was distributed by Famitsu as a prize for owners of Dobutsu no Mori+; outside of this, the game can’t be unlocked through in-game conventional means, and the only way to access it is through the use of a third-party cheat device such as a GameShark or Action Replay. You must have javascript enabled in your browser settings in order to visit this site. yaksgames.com/games/super-mario-bros-free-game/G06F328CD1
  https://ids-ouaga.bf/community/profile/hildasouthwick6/
  Casual games are the right choice for gamers who are quite busy and don’t have much time to play. In addition, casual games can also be an alternative game choice for gamers who are tired of playing competitive games or AAA games that are quite heavy. The most popular classic board game available on an android smartphone. The isolation in Pandemic can get more interesting with Ludo King. It has an option to play online with your family and friends and relive your childhood memories. Multiplayer and single-player are available to keep you going in the game, and winning the game can now be shared on social networks to give you the extra thrill.

 10. All persons comply with USC 2257 Поэтому считалось, что зрители хотят увидеть не только физиологию, но и какую-никакую интригу уровнем повыше, чем сантехник, приходящий в рабочий полдень в дом к одинокой домохозяйке. MAXIM сделал подборку порнофильмов прошлого с самым интересными сюжетами. Не бойся, спойлеров в статье нет. Порно суперзвезда Джессика Дрейк показывает нам, как она отсасывает Любители syuzhet порно, вам сюда! Только тут есть потрясающие ролики от первого лица, в которых пьяные или просто возбуждённые дамы отсасываю члены своих бойфрендов где бы они не находили, а потом охотно подставляют свои пилотки для ебли.” Молодая мачеха хотела что-то изменить и больше не спать с сыном мужа, но Дэвид снова её соблазнил Вызвала мастера, чтобы починил разбитый телефон и расплатилась сексом Оргия с красивыми сисястыми моделями на вечеринке с бассейном https://robertlopeziii.com/community/profile/claudedietrich/ Женщины ближнего Востока Сд 3 Покиньте данный ресурс, если Вам не исполнилось 18 лет! Все модели на сайте являются совершеннолетними (18+) В данной подборке роликов красивые девушки с шикарными фигурками дрочат члены парням руками и доводят партнеров до бурного оргазма. Шлюшки со всего мира готовы подставлять… Все фильмы и ролики выкладываются только в ознакомительных целях. Все фотографии и видео, показанные на этом веб-сайте, являются постановочными. Все модели старше 18 лет, согласно 18 U.S.C. 2257 RKRCS. Все модели на сайте являются совершеннолетними (18+) У нас вы можете бесплатно и без регистрации смотреть Порно Фильмы, видео с русским переводом, Классику жанра, секс ролики и многое другое. Секс видео порнуха бесплатно смотреть Трахнули спящую Покиньте данный ресурс, если Вам не исполнилось 18 лет! Сюжетное русское порно онлайн Хорошая девочка (2015) Tina Kay и Selvaggia решили поменяться мужчинами

 11. Ahaa, its pleasant dialogue regarding this paragraph at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.|

 12. Now, picture where that home will be. If you want a Lombardo home outside of a Lombardo Homes community, then the Anywhere Lombardo build on your lot program is right for you. For more than 50 years, Smithbilt Homes has been building homes of exceptional quality at an affordable price. No matter the size of the home or the price, Smithbilt delivers quality and craftsmanship to every home. If you’re looking to buy a new home in East Tennessee you’ve come to the right place. Whether you are looking in West Knoxville, Karns, Powell, Maryville, Halls, Fountain City, Gibbs, Norris Lake, Lenior City, Seymour or Oak Ridge, Smithbilt Homes can place you where you want to be. Customized New Construction Designs by Florida Home Builders FIND YOUR NEW HOME IN Ponderosa Homes and its agents are committed to protecting your privacy and we will not pass your details to anyone outside except in accordance with this statement. Following your request for information we may hold personal information about you which we may use for marketing and research purposes and also to help us develop our website, products and services. We will not keep your personal information for longer than is necessary and we will aim to keep it up to date. We also rely on you telling us promptly if your name, address, telephone number or any other details change. https://wiki-cafe.win/index.php/1_acre_land_with_house_for_sale_near_me FOREST LIVING This stunning Four bedroom family home situated in the sought after location of Epping forest of the beaten tracks in a quite location is a great opportunity for someone to have the dream home The real estate listing information and related content displayed on this site are provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information and related content are deemed reliable but not guaranteed accurate by the Pikes Peak REALTOR® Services Corp. Find answers to all your buying and selling questions with the best home buyer’s guide across the industry. This quintessential 4 bedroomed thatched cottage is a rural dream. Complete with a separate one bedroomed annexe, ideal for either an extended family/home office, lovely gardens, garage and ample parking. All enhanced by original features and set within a beautiful Rutland village. CHAIN FREE!

 13. Рефинансирование ипотечного кредита Не ограничивайте себя и партнера в удовольствии! С нашей продукцией Вы непременно испытаете запредельное наслаждение и яркие эмоции! Мы выступаем в качестве EPC-подрядчика на качество препаратов В нашем каталоге Вы не встретите подделку. Весь предлагаемый ассортимент имеет сертификаты качества. Мы сотрудничаем с поставщиками оригинальных товаров. Мы организуем доставку попперсов в СПб и за пределы КАД в любое удобное время. Мы разработали и произвели тысячи вакуумных установок УВМ-15У для вакуумной металлизации, которые не производятся уже более 30 лет, но они до сих пор надежно работают на предприятиях в России, СНГ и дальнем зарубежье. https://littleteethchat.aapd.org/network/members/profile?UserKey=0cab0e81-6715-4a74-8304-d471260dad06 Дополнительные: 28 декабря 1977 Плюсы Попперса: * – Поля, обязательные для заполнения +7 (495) 128-06-64 check free credit score credit bureau credit score chart karma credit score credit karma com free credit score БДСМ (Садо-мазо): Информация Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина. Login to quote this blog БДСМ (Садо-мазо): Ищу мужчину на ночь! Воронеж Всё становится приятнее с Попперсом ! id415109237 Постановление ЕСПЧ Ваньян против России 4) попперс не является наркотиком( и не выявляется на тестах) Попперсы IBIZA, DOGS BOLLOCKS, BANG, SCREW YOU HARD пока закончились, но к концу месяца мы ожидаем большую поставку попперсов и все позиции вернутся в продажу!

 14. We don’t have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads! On the financial side of the partnership, Microsoft held unto a 50 percent stake in the cable television by investing $221 million. It also shared the financial weight of a $200 million newsroom for the msnbc.com in New Jersey. Microsoft would later bid it’s stake a decisive farewell in the MSNBC channel in 2005 and waited seven years to replicate same move in msnbc.com in 2012. We’ve detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading. You will need to open two browser windows, one with the Slack chat, and the second one for the stream. You can also use the PIP ‘picture in picture’ pop-out stream launched at the right bottom of the live news video player and overlay it on the slack chat window. https://www.clubphotolagacilly.com/community/profile/dylanwhetsel231 This LIVE TV streamer offers tons of cable-TV channels for free, making it the best free IPTV for firestick. Pluto firestick application system is 100% legal to operate on any device and can be downloaded easily from Amazon App Store. It has taken users by surprise with its stable and quick user interface plus hassle-free streaming. However, Pluto TV App is geographically restricted in many regions and is blocked for its operation with VPN. Nevertheless, you can benefit from accessing a varied range of content that includes Live streaming channels and videos. IPTV Smarters is basically an IPTV Player that works with almost every IPTV service and on most devices including Android, iOS, and FireStick. It can play video, audio from the device storage. However, it’s more popularly used as an IPTV player. Besides the installation instructions, I even have also included the sections on the way to Use and the way to Access GSE Smart IPTV on FireStick during this guide. you’ll also find a fast list of features and benefits of the GSE Smart IPTV app.

 15. Hello, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, would check this? IE still is the marketplace chief and a big element of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.|

 16. Hi, There’s no doubt that your blog could be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great site!|

 17. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a great web site.|

 18. Someone necessarily assist to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular submit amazing. Wonderful activity!|

 19. You could definitely see your expertise within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.|

 20. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.|

 21. It is appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I desire to suggest you some fascinating issues or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article. I want to learn even more things about it!|

 22. I will immediately take hold of your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize in order that I may just subscribe. Thanks.|

 23. I got this site from my buddy who informed me about this site and at the moment this time I am browsing this web site and reading very informative content here.|

 24. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!|

 25. Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Appreciate it!|

 26. I’m not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.|

 27. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its aided me. Great job.|

 28. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Many thanks!|

 29. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 30. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!|

 31. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.|

 32. Thanks , I have just been searching for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what about the conclusion? Are you sure concerning the supply?|

 33. Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I’m hoping you write again soon!|

 34. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.|

 35. I like the valuable information you provide for your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again here regularly. I am moderately sure I’ll be told lots of new stuff right here! Good luck for the following!|

 36. Placing an arrangement online was precipitate and simple. Fallout information was edifying and the ordering/payment move straight forward. Received confirmation of neatness right promptly and shipment was tracked every tread of the way. From placing the feeling to transfer took 4 days at the busiest without surcease of the year. Justly satisfied with uk pharmacies that deliver to usa + Incrustation servicing

 37. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 38. I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.|

 39. Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 40. After looking over a number of the blog articles on your site, I really like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website too and tell me your opinion.|

 41. Greetings, There’s no doubt that your blog may be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, great blog!|

 42. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 43. Hi excellent blog! Does running a blog like this take a massive amount work? I’ve absolutely no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just needed to ask. Many thanks!|

 44. i had been two a twosome of separate chemist townsman to me and i was told the share i needed with a view my soften was hard to sick with convoke of or the suppliers won’t afford it at their chemist, my mamma tried her regional chemist being (farley hill, make available right-angled) and they were yes famous helped with the total we needed and non-functional my things to come in with 24 hours of asking, absolutely captivating staff too

 45. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and superb design.|

 46. Hello, I believe your site might be having browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great website!|

 47. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly loved browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I am hoping you write once more very soon!|

 48. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!|

 49. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & aid other customers like its helped me. Good job.|

 50. I got this web site from my buddy who informed me concerning this website and at the moment this time I am browsing this web site and reading very informative posts here.|

 51. Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 52. AihealueetKeskustelun etusivuAiheet listausListaukset Mikäli haluat kokeilla nettipokeria turnauspokerin sijaan ilmaiseksi käteispöydissä, Unibet ja Pokerihuone tarjoavat kaikille uusille pelaajille 10€ käteispeliliput, jolla voi kokeilla käteispeliä NL4-pöydissä ilman talletusta. Käteislippu ja sillä kerätyt voitot lisätään käteislipun arvoon, kunnes pelirahalla on katsottu 500 floppia. Näiden tarjousten avulla voit kokeilla nettipokeria riskittömästi, vaikka pokerin säännötkin olisivat vielä hakusessa! Joker Poker on se suomalaisille tutuin RAY:n automaateista löytyvä Jokeri Pokeri. Nettikasinoilla tästä on hieman erilaisia variaatioita, joissa pienin voitto on joko: kuningaspari, ässäpari tai kaksi paria. Kings or Better on näistä parhain pelaajalle, sillä hyvällä voittotaulukolla sen palautusprosentti voi jopa ylittää 100%! Kings or Better Joker Pokeria pelataan 53 kortin pakalla, joista yksi on jokeri. Pelin päävoitto on viidellä kolikolla panostettaessa hieman normaalia suurempi jopa 5000 kolikkoa. Päävoitto maksetaan kuningasvärisuorasta, jossa ei käytetä jokeria. https://newgovtjobvacancy.in/forum/profile/chetvictor22107/ Aloitteleville pelaajille on tärkeää tasapainottaa pokerin pelaamisen hauskuus ja jännitys ja huomattavat tappiot, joita saattaa kerääntyä nopeasti, jos ei tiedä mitä tekee. Miten pääsee alkuun matkalla seuraavaksi suureksi pokeritähdeksi? Tässä on viisi pokeristrategiavinkkiä, joilla pääset nopeasti liikkeelle. 7 card stud 2-7 draw (Lowball) Pelaajalle jaetaan 5 korttia. Panostuksen jälkeen pelaaja voi vaihtaa kaikki viisi tai ei yhtään korttia. Tämän jälkeen seuraa uusi panostuskierros. Jos jäljellä on vähintään kaksi pelaajaa, seuraa korttien näyttö. Tämänkaltaisessa pokerissa paras käsi on se, jossa on pienimmät kortit. Pitää myös muistaa että suorat ja värit lasketaan kättäsi vastaan ja ässä lasketaan aina suurimmaksi kortiksi. Kannattaa youtubesta hakea haulla: Magic612 niin ei jää epäselväksi minkälaisia nuo nettipokerisivustot ovat. Olen pelannut 15 vuotta eri pokerisaiteilla ja samantyyliset paskat handicap softat niillä on kaikilla.Veikkaus käyttää samaa rng:tä kuin jokunen muukin pokerisivusto ja se on myös rigattu softa. Jos online peliä pelaatte jossain niin suosittelen sivustoa Olybet. Tuntuisi vähemmän rigatulta ainakin kuin muut + siellä on mahdollisuus ostaa vakuutus all-in tilanteessa badbeatiä vastaan.Fiksuinta toki olisi varmaan pelata livenä.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here