Uczyłem newsów na KUL-u, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tworzyłem newsy i kierowałem redakcjami newsów w Telewizji Polskiej i w Polskim Radiu. Traktowałem news jako nośnik informacji o wydarzeniu i jako nośnik relacji miedzy wydarzeniem a ideologicznym systemem.

Kwalifikowałem do emisji w Polskim Radiu 6 procent produkcji. Do emisji w dzienniku Telewizji Polskiej kwalifikowałem 18-22 newsy z 22-24 newsów wyprodukowanych.

Przekaz za pośrednictwem newsa kojarzy się z informacją i tylko z informacją. Mało kto dostrzega, że przekaz wiąże się także z rytuałem. Ostatnio rytuały zastępują informację albo udają informację. Łatwo dostrzec, że informacja dotyczy różnicy i zmiany, bowiem celem informacji jest wpływ i zmiana. Natomiast przekaz rytualny jest powtarzalny i niewiele ma wspólnego z różnicą i zmianą, nie redukuje też niewiedzy.

Przekaz i odbiór wydarzenia jest procesem kulturowym i psychologicznym. Percepcja przekazu jest w naszym mózgu swego rodzaju procesem negocjacji i interakcji. Chodzi o dostosowanie przekazu do utrwalonych wzorców myślenia i do naszej koncepcji rzeczywistości. Dopiero kiedy tego dokonamy, nadajemy odebranemu przekazowi znaczenie. To znaczenie jest rezultatem dopasowania zewnętrznego przekazu do wewnętrznej koncepcji świata.

Cały proces dopasowywania przekazu do naszych wzorów myślenia jest kontrolowany przez naszą kulturę, bowiem nasze wewnętrzne koncepcje i wzory myśli wykształciły się w wyniku doświadczenia kulturowego. Oznacza to, że ludzie reprezentujący różne kultury postrzegają rzeczywistość po swojemu. Percepcja nie jest zatem tylko procesem psychologicznym, jest też sprawą kultury, w jakiej wychował się człowiek

News zawsze przedstawia wydarzenie dziejące się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. A więc news przedstawia prawdę danego czasu i miejsca, a zatem powinien być ciągle uzupełniany i aktualizowany. Polega to na dodaniu nowych informacji zebranych przez reportera albo zaczerpniętych z archiwum.

W dziennikach radiowych i telewizyjnych prawda czasu i miejsca jest dziś niespełnionym postulatem. News, którego nie ma, opowiada o czymś, co właśnie się dzieje, wydarzyło się dopiero co, wydarzyło się ostatnio. Słuchacz jeszcze o tym nie słyszał albo już słyszał, ale teraz opowieść została uaktualniona, wzbogacona.

Zachwiany może być porządek opowieści zwanej opowieścią newsową. Opowieść newsowa powinna zacząć się od przedstawienia rezultatu zdarzenia, a następnie wrócić do minionych stref czasowych, by ponownie dojść do czasu teraźniejszego. A w dziennikach jest różnie, czas i miejsce nie mają znaczenia, bo nie ma newsów.

Niespodziewane wydarzenie jest zawsze ciekawsze, bardziej warte zrelacjonowania i podania do wiadomości niż coś przewidywalnego i rutynowego. Selekcję, kategoryzację faktów na antenę powinien cechować dobry smak gatekeepera. Najczęściej jest to smak polityczny, co nie jest złe, gdy szef redakcji newsów rzeczywiście ma dobry smak polityczny.

Sposób zapisania newsa powinien być wysoce sformalizowany, zgodny z utrwalonym wzorcem formy, słownictwa i struktury zdań. Styl newsa powinien odpowiadać stylowi stacji, programu, audycji. News ma brzmieć tak naturalnie, jak język mówiony, jak mowa, którą wszyscy posługują się na co dzień. Chodzi tu o skuteczność użycia języka jako narzędzia tworzenia wiedzy.

Okazuje się, że posiąść informację to nie to samo, co posiąść wiedzę. Najlepiej jest rozpocząć newsa od jakiegoś mocnego dziania się w stronie czynnej (ktoś coś zrobił). To przyciągnie uwagę odbiorcy, wywoła zainteresowanie i przytrzyma słuchacza. Pierwsze słowa (trzy do czterech), zwane kluczowymi, powinny zawierać najważniejsze fakty. To w dziennikach radiowych i telewizyjnych jest zupełnie obce.

Forma newsa jest układem znaków semantycznie jednowarstwowych. To znaczy, że komunikuje jedynie za pomocą rzeczywistości przedstawionej. Tymczasem w dziennikach mamy przekazy semantycznie dwuwarstwowe, charakterystyczne dla form publicystycznych. Nie komunikują one za pośrednictwem rzeczywistości przedstawionej, ale za pośrednictwem formy, zazwyczaj koślawej. To jest zazwyczaj potok fatalnie zmontowanych kawałków.

Sensem dziennikarstwa jest przekaz zgodny z faktami. Sprawdzanie prawdziwości faktów, kontrola zgodności z prawdą, odbywa się za pośrednictwem weryfikacji. Można powiedzieć, że weryfikacja jest tym, co odróżnia profesjonalne dziennikarstwo od dziennikarstwa nieprofesjonalnego.

Weryfikacja, cały proces weryfikacji faktów, to bijące serce wiarygodnego dziennikarstwa w służbie publicznej.

W istocie prawda newsa jest czymś więcej niż samą tylko dokładnością, ścisłością. Prawda jest ciągiem odkrywania, tworzenia, dochodzenia do tego, co się nazywa funkcjonalną prawdą. Czym zatem jest ta funkcjonalna prawda? Z pewnością nie jest to prawda naukowa, filozoficzna. Nie jest to prawda wzoru matematycznego, prawda architektonicznego projektu. Prawda funkcjonalna, reporterska, jest prawdą jak najbardziej rzetelną, a jednocześnie praktyczną.

Profesjonalne dziennikarstwo skoncentrowane jest na tym, by przekazywać rzeczy takimi, jakimi one są, jak się wydarzyły. Pewne trudności nastręcza kategoryzacja i weryfikacja form uznanych za dziennikarskie, choć nieweryfikowanych. To są wypowiedzi, rozmowy, dyskusje, debaty i komentarze „na żywo”, emitowane zazwyczaj ze studia, niekiedy spoza studia.

Uczestnicy audycji i programów „na żywo” nie muszą trzymać się faktów, mogą mówić co chcą i nierzadko wykorzystują sytuację, by kłamać, mataczyć albo uprawiać propagandę. Należy zatem uważnie dobierać gości do wypowiadania się „na żywo”. Audycje i programy „na żywo” to plaga mediów elektronicznych.

Rozmowy najczęściej prowadzą upolitycznieni amatorzy albo dziennikarze ubodzy w wiedzę, którzy spisują z gazet pytania i zadają je rozmówcy w studiu. W radiu i telewizji brakuje zróżnicowanych form produkcji, wymagającej kompetencji i wysiłku intelektualnego.

Prawidłowy news ma charakter czytelnego odcinka serialu, rzadko kiedy informuje o ostatecznym rozwiązaniu, jest trochę zawieszony w powietrzu. Zbrodniarz zabił, ale go jeszcze nie znaleziono. Autobus spadł z nasypu, ale o ofiarach nic pewnego jeszcze nie można powiedzieć. Niemniej, ostatnie zdanie newsa powinno wybiegać nieco naprzód i zapowiadać serial.

W dziennikach nie ma serialu, jest młocka fatalnie napisanych powtórek w politycznej zaprawie. Nie daje się tego słuchać albo oglądać. Realizator newsów nie wie zapewne, że newsy są przeznaczone do słuchania, nie do czytania, zatem powinny być pisane stylem rozmowy. Można powiedzieć, że pisanie dla radia i telewizji jest rozmową za pomocą pióra.

News telewizyjny, a szczególnie news radiowy, może być, i zazwyczaj jest, referującym sprawozdaniem, które oddaje rezultat lub następstwo zdarzenia. Może też być relacjonującym przedstawieniem, odwołującym się do przebiegu wydarzenia. Te dwa podstawowe sposoby opowiadania o wydarzeniu odróżniają referujące opowiadanie (rezultat) od scenicznego przedstawienia (przebieg).

News żywi się dialogiem, czyli subiektywnymi wypowiedziami, które dokumentują i oświetlają zdarzenie. Dialog newsowy jest formą publicznej rozmowy. Decyzje rządu, sprawy zdrowia i zatrudnienia, kataklizmy, finanse gospodarstw domowych, kwestie opieki społecznej, demonstracje uliczne – wszystko to może być treścią newsów.

Pojedyncza wypowiedz sprawia, że news jest martwy, ożywa dopiero wówczas, gdy przedstawia zróżnicowane wypowiedzi świadków albo uczestników zdarzenia. Powinniśmy zwracać uwagę na równoważność wypowiedzi, zwanych dźwiękami (dawniej: tape = taśma). Gdy zestawimy w newsie wypowiedź przedstawicielki niszowej organizacji i przedstawicielki milionów kobiet, nastąpi zakłócenie balansu, równowagi w sferze logiki, wartości i języka.

Stosunek dialogowy zawiązuje się wówczas, gdy treść newsa jest wzmocniona przez wypowiedzi reprezentujące co najmniej dwa, trzy punkty widzenia, reprezentujące dwa, trzy sądy. Zatem jedna wypowiedź w newsie, tzw. jeden dźwięk, jedna wypowiedź na antenie, to za mało, by przekazać słuchaczom żywą i w miarę obiektywną formę informacyjną, którą nazwę prawdą funkcjonalną.

Tu, szczególnie w radiu, mamy do czynienia z manipulacją, która polega na tym, że jeden news czytają na przemian dwa glosy – męski i żeński. Nie ma dźwięków, są relacje na dwa głosy. Przykładowo, najpierw głos męski czyta lead i zapowiada dźwięk (wypowiedź świadka albo uczestnika zdarzenia). Ale dźwięku nie ma. Zamiast dźwięku jest dalszy ciąg relacji głosem żeńskim. Następnie jest relacja głosem męskim, a po nim znowu wchodzi głos żeński i głos męski.

Słuchając tych głosów, odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z kilkoma punktami widzenia, z kilkoma sądami. Do tego dorzucany jest niekiedy głos korespondenta albo głos dziennikarza, który był korespondentem. Mamy wówczas trzy głosy reprezentujące jeden punkt widzenia i jeden sąd, zamiast kilku punktów widzenia i kilku sądów.

Pojawia się problem zasadniczy. Zewnętrzna organizacja newsa nie może w żaden sposób absorbować uwagi odbiorcy. News dąży do maksymalnego ograniczenia dominacji formy nad przekazywaną treścią.

W przekazach „na żywo” fakty łatwo są zastępowane faktoidami, tym, co się komu wydaje albo tym, co gość chce przekazać, wykorzystując swoją obecność w studiu radiowym albo telewizyjnym. Dochodzi często do pomieszania dwu sposobów przekazu – oznaczania i interpretowania, co jest naruszeniem podstawowej zasady newsowości. News oznacza przedmioty, zdarzenia i zjawiska, natomiast program publicystyczny dąży do obrazowania i interpretowania przedmiotów.

Zamiast newsa pojawił się w dziennikach przekaz pozbawiony wszelkich atrybutów informacyjności i elementów gwarantujących, że odbiorca ma do czynienia z prawdą. Generalnie informacja jest przeciwieństwem automatyzmu, rytuału, przewidywalności. Znaczenie w newsie, w przeciwieństwie do publicystyki, pochodzi wyłącznie z treści. Taka jest zasada przekazu informacji.

Tymczasem znaczenie w dziennikach, nie dość, że przewidywalne, pochodzi z formy, a raczej ze sposobu przekazu. Tam, gdzie zdarzenia są przewidywalne, nie powstaje informacja.

Zbyt często forma newsa odciąga uwagę od przekazywanej informacji sposobem realizacji, usytuowaniem newsa w strukturze dziennika, osobliwym głosem reportera albo lektora etc. Nierzadko przekazywane informacje łączone są celowo z elementami fikcyjnymi, perswazyjnymi i zabawowymi, które mają sprawić, że przekaz jest bardziej atrakcyjny, a treść bardziej strawna.

News przezroczysty, a zatem ideał newsa, nie zawiera jakichś błyskotliwych ogólników i wyróżniających się elementów, chwytających uwagę odbiorcy. News powinien przekazywać co najmniej dwa, trzy sądy o wydarzeniu i tworzyć dramaturgiczną jedność przekazu. Powinien ustalać fakty, przyciągać uwagę dramaturgią, wyznaczać kierunek akcji, tło i historię (background).

W dziennikach zgoła jest inaczej. Powtarzane są bez końca wiadomości dobrze znane odbiorcom. To, co dobrze znane, montowane jest z tym, co jest tylko znane. Wiadomości okraszone są odpowiednią modalnością. Nie ma to żadnej wartości dla odbiorcy. Nie mówi to nawet o czymś, co w taki czy inny sposób dotyczy odbiorców.

News wyłamuje się z tradycyjnej konwencji opowiadania o zdarzeniach. Odróżnia się konstrukcją od innych form narracyjnych. Przekaz jest składanką elementów podporządkowanych jakiemuś zamysłowi użytecznemu. A zatem, jeśli myślimy o naszym odbiorcy, musimy zadać sobie pytanie, co nasz odbiorca chce usłyszeć, czego oczekuje? Publiczność ma prawo wiedzieć, co się dzieje.

Słuchacz ma prawo do bycia poinformowanym, ale nie jest to prawo totalne. Nadawca musi wiedzieć, gdzie przebiega redaktorska linia demarkacyjna. Profesjonalne newsroomy mają swoje surowe standardy etyczne. Mają swoje Guidelines (zasady postępowania), Code of Practice (kodeksy dobrej praktyki).

Obok prawa do informacji równolegle obowiązuje prywatne prawo do tajemnicy, do nieupubliczniania pewnych rzeczy. Jest wszak moralność prawdy i prawda moralności.

Dziennikarz, podobnie jak lekarz, ma na co dzień do czynienia z gwałtem, śmiercią, okrucieństwem. Mimo to musi mieć świadomość, że nie wszystko, co pozornie jest atrakcyjne, co jest prawdą i ma walor poznawczy – nadaje się do pokazania na antenie.

W dziennikarstwie jest coś takiego, jak moralność prawdy. Prawda okrucieństwa, gwałtu, nieprzyzwoitości – to prawda z gruntu niemoralna. Najważniejszym filtrem, przez który przepuszczany jest news, jest cała ideologiczna atmosfera medium, wyznawane wartości, konwencje narracyjne, które mówią nam, że o pewnych rzeczach należy mówić, zaś o innych lepiej nie mówić.

Niektóre kwestie są oczywiste, bo są zapisane w prawie, ale inne wymagają specjalnych uregulować, do których każdy dziennikarz powinien się stosować, ale nie każdy się stosuje. Zazwyczaj ramówki radiowe i telewizyjne są rezultatem programowania, które jest rozumiane jako przekład idei ważnych dla narodu i państwa na formy produkcji i emisji radiowej i telewizyjnej.

Niestety, w mediach publicznych nie ma programowania, choć są dyrekcje programowe.

1089 KOMENTARZE

 1. I’m gone to tell my little brother, that he should also visit this
  weblog on regular basis to obtain updated from
  latest news.

 2. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to
  be on the internet the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Also visit my site; TechPro Wifi

 3. Hello there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it’s really informative. I am going to watch
  out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Stop by my web blog; Zenzi CBD

 4. My coder is trying to persuade me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and
  am anxious about switching to another platform. I have heard
  good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 5. As the admin of this web page is working, no uncertainty
  very soon it will be well-known, due to its feature contents.

  Take a look at my web page … online gamble
  malaysia, Theresa,

 6. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely excellent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say
  it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I cant wait to read far more from you. This is really a terrific site.

  my homepage https://algarhard.pt/forum/index.php?action=profile;u=3584

 7. Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
  to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Stop by my page … Radical Slim Keto

 8. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Also visit my web page – pussy888 down

 9. Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve
  found out till now. But, what concerning the bottom line?
  Are you sure concerning the supply?

 10. Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your
  web site and take the feeds additionally…I’m satisfied to
  find so many helpful information right here within the post, we’d like develop more techniques in this regard, thank
  you for sharing.

  Also visit my site http://www.vstromturkiye.com

 11. First of all I would like to say awesome blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and
  clear your thoughts before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my ideas out there.

  I truly do take pleasure in writing however it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Many thanks!

  My web blog … playboy2, xe88sg.com,

 12. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider
  worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Also visit my blog love138

 13. Everything is very open with a precise explanation of the issues.
  It was definitely informative. Your website is extremely helpful.

  Many thanks for sharing!

  Feel free to surf to my web page; club suncity pc download (mega888-my.com)

 14. Attractive element of content. I just stumbled upon your
  site and in accession capital to claim that I acquire
  actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I achievement you get entry to constantly quickly.

  Here is my webpage: forum.adm-tolka.ru

 15. I’m extremely impressed with your writing skills
  as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing,
  it is rare to see a great blog like this one these days.

  My site … Tru Vita CBD

 16. Great weblog here! Additionally your website loads up fast!
  What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink in your host?
  I desire my website loaded up as quickly as yours lol

  Also visit my blog post; New Flow XL

 17. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I am hoping to check out the same high-grade blog posts
  by you in the future as well. In fact, your creative
  writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

  Feel free to visit my website; Max Brute Reviews

 18. Thanks so much pertaining to giving us an update on this issue on your website.
  Please know that if a brand-new post appears or in the event any improvements occur to the current publication, I would
  be considering reading more and focusing on how to make good
  using of those methods you discuss. Thanks for your efforts and consideration of other men and women by making this blog available.

  Feel free to visit my page Cool Portable AC Review

 19. I drop a comment when I like a post on a site or I have something to valuable to contribute to the conversation. It is caused by the sincerness communicated in the
  post I browsed. And on this post Prawda newsa- Michał Mońko | Gazeta Obywatelska.
  I was actually moved enough to drop a thought 😉 I do have some questions for you if it’s okay.
  Could it be simply me or does it seem like some of the responses look like written by brain dead
  visitors? 😛 And, if you are writing on additional online sites, I’d like
  to follow you. Would you make a list all of your social pages
  like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Also visit my web page SynerSooth CBD Gummies

 20. I became honored to obtain a call from a friend as he
  discovered the important suggestions shared
  on your own site. Going through your blog post is a real wonderful experience.
  Many thanks for taking into consideration readers much like
  me, and I wish you the best of achievements like a professional in this
  field.

  Look into my web blog: carraigfoundations.com

 21. When I originally commented I appear to have clicked
  the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I
  get four emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me
  from that service? Many thanks!

  my blog – Alpha Extracts CBD

 22. I was wondering if you ever considered changing the page layout
  of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  two pictures. Maybe you could space it out better?

  Feel free to surf to my homepage – Renown CBD Reviews

 23. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts
  on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m glad to exhibit that I’ve a
  very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot no doubt will make certain to do not put out of your mind this site and provides it a look on a constant basis.

  Here is my webpage; Compoise 360X CBD Reviews

 24. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site offered us with helpful info to paintings on. You’ve performed an impressive process and our entire neighborhood will probably be grateful to
  you.

  Take a look at my web-site; Brilliance Keto

 25. Whoa! This blog looks just like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much
  the same page layout and design. Great choice of colors!

 26. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog
  on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

  Here is my site … next360.com

 27. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult
  time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 28. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will come back yet
  again since i have bookmarked it. Money and freedom is
  the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 29. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I will ensure that I bookmark
  your blog and definitely will come back someday. I want to encourage
  yourself to continue your great posts, have a nice evening!

 30. I’ll right away grab your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 31. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I hope you write again very soon!

 32. magnificent submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this.

  You must proceed your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 33. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with
  hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  My web page: Evergold Farms CBD Reviews

 34. Definitely believe that which you said. Your favourite reason appeared to be at the web the easiest
  thing to take into account of. I say to you, I certainly get annoyed while folks think about
  concerns that they plainly do not recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and outlined out
  the whole thing with no need TestonoX Side Effects effect , folks could take a signal.

  Will likely be again to get more. Thank you

 35. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while
  people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back to get
  more. Thanks

  Here is my blog :: http://www.atomtechsoft.com

 36. I’m just writing to let you know of the useful experience
  my cousin’s girl went through reading through your web site.
  She figured out so many things, not to mention what it is like to possess an ideal helping mindset to get many people
  clearly fully grasp several specialized topics. You really exceeded
  our own expectations. Thanks for offering the great, healthy,
  revealing as well as unique guidance on this topic to Gloria.

  Here is my site: libido enhancement in men

 37. First off I would like to say awesome blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I have had a difficult time clearing my mind in getting my
  thoughts out. I do enjoy writing however it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or hints? Thanks!

  Also visit my web-site :: Cindy

 38. I was just searching for this information for a while.

  After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your
  web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do
  not rank this kind of informative web sites in top of the list.
  Normally the top websites are full of garbage.

  Here is my web blog; anti aging solution

 39. Hello very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to seek out a lot of useful information here within the
  post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

  Also visit my web page: fles.hlc.edu.tw

 40. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to ?return the
  favor?.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of
  your ideas!!

  Here is my website … ckd diet

 41. Hello great blog! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I’ve no expertise in coding but I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for
  new blog owners please share. I know this is off topic however I simply wanted to ask.
  Appreciate it!

  My site hemp seed oil uses

 42. Very good website you have here but I was wanting
  to know if you knew of any user discussion forums that cover the same
  topics discussed here? I’d really love to be a
  part of online community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same
  interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

  My page; seed sprouts

 43. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I
  may return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best
  way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  My homepage: dirty talk

 44. I enjoy you because of your own work on this site. Betty take interest in engaging in investigation and it’s really simple to grasp why.
  Almost all notice all of the powerful medium
  you render useful guidelines on your web blog and even increase contribution from visitors about this point and our favorite princess is undoubtedly
  discovering a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new
  year. Your conducting a fabulous job.

  Also visit my homepage: plansite.group

 45. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 46. I feel that is among the so much important information for me. And i am glad reading your article. However wanna commentary on few basic things, The website style is ideal, the articles is actually nice : D. Good job, cheers|

 47. Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!|

 48. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.|