Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Zakażeni
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Ozdrowieńcy
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Potwierdzone
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Wyzdrowiało
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Spór o aborcję, czyli jak rywalizacją frakcyjna doprowadziła do wojny kulturowej – Krzysztof Brzechczyn

Od ponad tygodnia przez Polskę z hasłem „To jest wojna” popieranym między innymi przez … wiceprzewodniczącą niemieckiego Bundestagu Claudię Roth, przetacza się fala protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. W stylu amerykańskiego Black Lives Matters, dewastowane są pomniki i budynki kościelne. Przypadki publicznego bicia, upokarzania i wygrażania duchownym przez grupki młodocianych hunwejbinów przypominają podobne praktyki stosowane podczas rewolucji kulturalnej w Chinach w okresie panowania Mao. Akty wrogości kierują się nawet przeciwko osobom niepełnosprawnym, a zakłócanie mszy w kościołach katolickich zostało poparte przez Światowy Zakon Szatana. Zapytać należy jak do tego doszło i czy można było kulturowej konfrontacji w naszym kraju uniknąć?

Cztery nogi Trzeciej Rzeczypospolitej

Można zaryzykować tezę ustrój polityczny III RP opiera się na czterech kompromisach politycznych zawartych ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Są to w kolejności ich zawierania:

 • ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży uchwalona przez Sejm RP z 7 stycznia 1993 r. popularnie zwana „kompromisem aborcyjnym”,
 • konstytucja RP. uchwalona 2 kwietnia 1997 roku,
 • wejście Polski do NATO (12 marca 1999),
 • wejście Polski Unii Europejskiej (1 maja 2004).

Dwa ze wspomnianych kompromisów potwierdzone były przez ogólnokrajowe referenda. W pierwszym, które odbyło 23 maja 1997 r. wzięło udział około 12 mln osób, co stanowiło frekwencję w wysokości 43%. Ponad 6 mln osób, czyli53% głosujących opowiedziało się wtedy za przyjęciem konstytucji. W drugim referendum, zorganizowanym w dniach7-8 czerwca 2003 r., brało udział 17,5 mln osób (blisko 59% uprawnionych do głosowania). Spośród głosujących 13,5 mln osób, czyli 77,45% biorących udział, opowiedziało się za wejściem Polski do struktur UE, zaś prawie 4 mln osób było przeciw.

Z kolei była ustawa z 1993 r., poprzedzona była długotrwałą dyskusją, w której brali udział etycy, filozofowie, teolodzy, medycy i politycy. Ustawa dopuszczała przerywanie ciąży w trzech przypadkach: zagrożenia zdrowia lub życiu kobiety, powstania jej w wyniku czynu przestępczego (gwałtu lub kazirodztwa) oraz gdy przesłanki medyczne wskazują na ciężkie i nieodwracalne upośledzenia płodu lub istnienie nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Kompromis jak każdy kompromis nie zadowalał w pełni żadnej ze stron konfliktu: ani katolicko-prawicowej, ani lewicowo-liberalnej, lecz trwał dwadzieścia siedem lat.

Między etyką zasad a etyką odpowiedzialności

Działalność polityczna rozgrywa się, jak powiadał Max Weber między etyką przekonań a etyką odpowiedzialności. Etyka przekonań wymaga respektowania uniwersalnych norm etycznych typu: „nadstaw drugi policzek” w każdych warunkach, niezależnie od okoliczności i społecznych następstw takiego postępowania. Klasycznym przykładem takiej postawy etycznej jest odpowiedź Lutra, który gdy żądano od niego odwołania głoszonych przez niego poglądów, miał odpowiedzieć: „Przy tym stoję i inaczej nie mogę”. Tymczasem w polityce, zdaniem Webera, obowiązywać ma zasada wręcz przeciwna: „powinieneś przeciwstawić się złu przy użyciu siły, inaczej – będziesz odpowiedzialny za sytuację, w której zło weźmie górę”. Najważniejszym dylematem etyki odpowiedzialności, powiada Weber, jest zatem problem uświęcania środków przez cel, który chcemy osiągnąć.

Rocznie w Polsce na około 350 tys. narodzin dokonuje się około 1 tys. aborcji z tzw. przyczyn eugenicznych: są to stwierdzone w badaniach prenatalnych wady letalne płodu oraz trisomia 21 zwane popularnie zespołem Downa. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy zatem 0,3% przypadków wszystkich ciąż. Ponadto trzeba zdawać sobie sprawę, że prawny zakaz podejmowania jakiegoś typu działań nie prowadzi automatycznie do eliminacji z przestrzeni społecznej niepożądanych działań. Przykładowo kradzież jest zabroniona w kodeksie karnym, lecz pomimo to przypadki kradzieży się zdarzają.

Pytanie jakie należy postawić w tym kontekście, to, czy w ramach istniejącego ustawodawstwa uczyniono wszystko by otoczyć odpowiednią opieką rodziców decydujących się mieć wychowywać dzieci z zespołem Downa? Czy stworzono specjalną i wydolną ścieżkę opieki zdrowotnej oraz odpowiedniej wysokości system zasiłków i wsparcia dla opiekujących się rodziców? Czy osoby z zespołem Downa mają zapewnioną opiekę po śmierci ich naturalnych opiekunów jakimi są rodzice. Czy oswojono wreszcie społeczeństwo z obecnością osób chorych na trisomię 21 w przestrzeni publicznej poprzez prezentacje udział osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w mediach, telenowelach, programach edukacyjnych i rozrywkowych.

Wydaje się, że te przykładowe działania instytucji państwa w połączeniu z mądrą i odpowiedzialną kampanią na rzecz życia prowadzoną przez organizacje proliferskie, perswazją duszpasterską kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych przyniosłyby więcej efektów w ochronie życia niż wydawanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń, które łatwo obejść, choćby przez wykonanie zabiegu aborcji zagranicą.

Wady letalne a wady w postępowaniu Trybunału

Informacje o wadach letalnych płodu można łatwo znaleźć w internecie (np. portal medonet). Najcięższą nich jest bezmózgowie (inaczej anencefalia) występujące w jednym przypadku na 5 tysięcy urodzonych dzieci. Jest ono nieuleczalne. W przypadku bezmózgowia całkowitego, dzieci – jeżeli wcześniej nie dojdzie do naturalnego poronienia – zazwyczaj rodzą się martwe. W przypadku bezmózgowia częściowego, dziecko umiera zwykle po kilku godzinach lub po kilku dniach od przyjścia na świat.

Wady letalne dziecka są traumatycznym doświadczeniem, z którym muszą się zmierzyć przede wszystkim jego rodzice niezależnie od wyznawanego przez nich światopoglądu: naturalistycznego czy teistycznego. Jak dotąd bowiem ani nauka, ani teologia nie potrafi satysfakcjonująco wyjaśnić przyczyn ani określić sensu bezmózgowia (i innych wad) wśród dzieci. W dyskursie naukowym można wskazać jedynie na czynniki sprzyjające powstawaniu określonych typów wad rozwojowych. Pozostając na gruncie dyskursu teologicznego jeszcze trudniej zrozumieć dlaczego Bóg, który jest wszechmogący i dobry dopuszcza do poczęcia dzieci, które – przed swoim urodzeniem lub wkrótce po nim – umrą.

Ta okoliczność wymagałaby pokory zarówno od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i polityków w regulowaniu spraw, których natura pozostaje poza sferą zarówno ich wiedzy, władzy, jak i osobistego doświadczenia. Optymalnym rozwiązaniem byłoby – w istniejących warunkach polityczno-kulturowych – pozostawienie decyzji w sprawie kontynuacji ciąży dziecka z wadami letalnymi w gestii jego rodziców, a instytucje opieki zdrowotnej, decyzje te winny wspierać i respektować.

Takiego zdania był na przykład marszałek-senior Kornel Morawiecki, który 2018 r. zauważył, że „najlepiej pozostawić obowiązujący od wielu lat kompromis w sprawie aborcji i obecnie nie ruszać tego tematu. Praca nad ewentualnymi zmianami w ustawie wymagałaby debaty publicznej, wypowiedzi zwykłych ludzi i opinii ekspertów np. etyków, filozofów”. W innej swojej wypowiedzi dodawał, że obecnie w Polsce nie ma atmosfery do dyskutowania i rozwiązywania problemów i porozumień ponad politycznymi podziałami.

Trybunał Konstytucyjny posłuchał rady Kornela Morawieckiego podczas poprzedniej kadencji Sejmu. Wtedy również grupa posłów wniosła zapytanie o zgodność aborcji eugenicznej z konstytucją. Wniosek przeleżał nierozpoznany do końca VIII kadencji Sejmu. W listopadzie 2019 r. wniosek podpisany przez niektórych posłów PiS i Konfederacji został złożony na nowo.

Jednakże w 2020 r. atmosfera sporu politycznego jeszcze bardziej się pogorszyła, a społeczną frustrację napędza druga fala pandemii. Pomimo, że warunki na rozwiązywanie tak złożonych i delikatnych kwestii pogorszyły się, to Trybunał Konstytucyjny wybrał najgorsze rozwiązanie z możliwych. Wątpliwości budzi już sam wybór momentu posiedzenia – 22 X 2020 – w momencie rozpędzającej się pandemii. Rodzić to mogło wśród elektoratu anty-PiS-u uzasadnione podejrzenie, że pandemia ma jedynie odwrócić uwagę opinii publicznej od treści orzeczenia Trybunału. Podziałało to mobilizująco na zwolenników całkowitej aborcji. Ponadto Trybunał orzekając niezgodność z konstytucją aborcji eugenicznej mógł wyznaczyć termin – obejmujący zwykle osiemnaście miesięcy – dostosowania obowiązującego ustawodawstwa do nowej interpretacji normy konstytucyjnej. Tego nie zrobiono i orzeczenie ma wejść z dniem jego wydrukowania, co do dzisiaj nie nastąpiło. Był to dodatkowy czynnik motywujący do demonstracji. Wreszcie, Trybunał w swoim orzeczeniu mógł – zasięgnąwszy opinii ekspertów – odróżnić wady letalne od wad wrodzonych, typu zespół Downa. Tego Trybunał też nie zrobił, a pod wpływem krytyki wydanego orzeczenia, prawie nazajutrz od jego ogłoszenia, zaczęli się od niej dystansować nawet ci, którzy podpisywali poselski wniosek. Poseł Artur Dziambor na swoim profilu facebookowym stwierdził: „Całkowity zakaz aborcji i zmuszanie kobiet do rodzenia np. dzieci bez mózgu nie może mieć miejsca w cywilizowanym kraju. Takie sytuacje postrzegam jako nieludzkie”. Wiceszef komisji zdrowia Bolesław Piecha zadeklarował potrzebę wyjścia z impasu i poszukiwanie kompromisu w postaci zdefiniowania wady letalnej. W podobnym duchu wypowiadał się w imieniu swojego Porozumienia Jarosław Gowin, a prezydent Andrzej Duda zapowiedział wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą.

Jak rywalizacja frakcyjna napędza wojnę kulturową?

W efekcie demonstracje pod hasłem całkowitego zniesienia zakazu aborcji rozlały się na cały kraj. Szybko pojawiły się hasła dymisji rządu i rozwiązania sejmu (tak chyba należy rozumieć hasło „wy… ć” i „je…ć: PiS”). Organizowane są w małych miejscowościach i regionach, które dotąd są (były) tradycyjnym matecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. W sondażach nastąpiło tąpniecie notowań PiS o 6-7%. O ile wcześniej, główne partie opozycyjne: Platforma Obywatelska, byłe SLD i PSL były zwolennikami kompromisu aborcyjnego i raczej skutecznie pacyfikowały w swoich szeregach zwolenników aborcji na życzenie, to obecnie żadne z tych ugrupowań w obronie kompromisu aborcyjnego już nie występuje. Można domniemywać, że gdy PiS straci władzę w wyborach parlamentarnych, to utrzymanie kompromisu aborcyjnego będzie już niemożliwe. Nikt zatem nie przyczynił się bardziej do popularyzacji aborcji na życzenie w przestrzeni publicznej jak działania posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Wydaje się, że wszczynanie zewnętrznego (kulturowego) konfliktu nie było machiawelicznym zagraniem Kaczyńskiego, lecz niezamierzonym rezultatem wewnętrznej rywalizacji frakcji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Rysy w obozie Zjednoczonej Prawicy pojawiły się podczas próby zorganizowania w maju wyborów prezydenckich. Elementem dyscyplinowania Porozumienia i Solidarnej Piątki była zaproponowana „piątka dla zwierząt” i kolejna rekonstrukcja rządu. Zapowiedź ustawy „pro-zwierzęcej” wywołała jednak zrozumiałe protesty zarówno wśród posłów PiS, jak i niezrozumienie elektoratu Zjednoczonej Prawicy. Trudno było bowiem wytłumaczyć prawicowemu wyborcy to nagłe przechylenie na lewo: „Jak to, Jarosław Kaczyński troszczy się o los zwierząt, a obojętny jest mu los nienarodzonych dzieci”?

O włączeniu do umowy koalicyjnej (formalnie bądź nie) werdyktu Trybunału Konstytucyjnego zadecydował wpływ lobbystycznych organizacji typu Ordo Iuris czy Fundacji Życie i Rodzina  dążących do całkowitego zakazu aborcji niezależnie od skutków politycznych takich decyzji: spadku poparcia społecznego i w konsekwencji utraty władzy w kolejnych wyborach parlamentarnych. Można zaryzykować tezę, że specyfiką działania wszelkich organizacji lobbystycznych, niezależnie od tego czy są one lewicowe, czy prawicowe jest tzw. myślenie, a właściwe działanie tunelowe. Efekt tunelowy w rywalizacji wewnątrzfrakcyjnej polega na realizacji za wszelką cenę zakładanego celu. Za wszelką cenę, czyli bez należytego zbadania jego długodystansowych następstw i reakcji szerszego (nie tylko członków własnego klubu poselskiego) otoczenia społecznego oraz rezygnacji z rozpatrzenia alternatywnych metod i środków prowadzących do realizacji zakładanego celu w dłuższej perspektywie czasowej.

Myślenie tunelowe i oparte na nim działanie pozbawione jest zatem szerszej wyobraźni społecznej, gdyż głównego przeciwnika upatruje się nie w konkurencyjnej partii, lecz we konkurencyjnej frakcji własnej partii, którą za wszelką cenę chce się ograć. Efekt tunelowy wzmacniany jest w przypadku organizacji lobbystycznych finansowanych z zewnątrz. Lobbysta bowiem w przeciwieństwie do posła – z efektów swoich działań – nie jest rozliczany przez wyborcę, lecz przez sponsora z zewnątrz, któremu zależy na widocznych z zewnątrz, efektach własnej działalności.

Wyżej wymienione zjawiska na tyle osłabiły sterowność przywództwa Zjednoczonej Prawicy, że przestano zdawać sobie sprawę, że orzeczenie Trybunału rozmija się z zarówno poglądami szeregowych (i nie tylko) posłów, jak i elektoratu zjednoczonej prawicy oraz wywoła tak radykalne i szeroko zakrojone protesty społeczne. Zrobiono dwa kroki wprzód aby teraz zastanawiać się, jak zrobić krok w tył.

136 KOMENTARZE

 1. This post was amazing i try to read your blog fairly often, and you’re always coming out with pretty great stuff. I embedded this on my blog, and my followers loved it. Keep up the very good work

 2. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 3. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 4. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 5. Great items from you, man. I have be mindful your stuff prior to and you are simply too magnificent. I really like what you’ve got here, certainly like what you’re stating and the way wherein you assert it. You make it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a tremendous web site.

 6. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 7. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 8. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 9. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like its helped me. Great job.

 10. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 11. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas.

 12. Great web site you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!|

 13. Wonderful website. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort.

 14. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...

Powiązane Artykuły

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...